اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه » قوانین و مقررات

تغییرنام و نام خانوادگی

برابر ماده 20 قانون ثبت احوال کشور :

- انتخاب نام با اعلام کننده است ، براي نام گذاري يک نام ساده يا مرکب ( حسين ، محمد مهدي ، و مانند آن ) که عرفاً يک نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد.

- انتخاب نامهائي که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي‌گردد و همچنين عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است .

- تشخيص نامهاي ممنوع با شورايعالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام ميکند .
- انتخاب نام در مورد اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است .

- ذکر سيادت در اسناد سجلي ساداتي که سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است ، مگر کسانيکه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعاً احراز شود .

 
نامهاي قابل تغيير بشرح ذيل مي باشد :

بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند .

1 - نامهائي که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد .مانند : " عبدالات ، عبدالعزي "
( لات و عزي نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )

2 - اسامي مرکبي که عرفا" يک نام محسوب نمي شوند ( اسامي مرکب ناموزون )
مانند : " سعيد بهزاد ، شهره فاطمه ، حسين معروف به کامبيز و ...."

3 - عناوين - اعم از عناوين لشکري و يا کشوري و يا ترکيبي از اسم و عنوان .مانند : " سروان ، سرتيپ ، دکتر ، شهردار و يا سروان محمد و و شهردار علي "

4 - القاب - اعم از ساده و مرکب . مانند : " ملک الدوله ، خان ، يا شوکت الملک ، حاجيه سلطان و سلطانعلي "

5 - اسامي زننده و مستهجن - زننده و مستهجن آندسته از نامهائي است که بر حسب زمان ، مکان يا مورد بدلايل و جهات زير براي دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأييد شورايعالي برسد .
5 - 1 - نامهائيکه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزشهاي والاي انساني است .
مانند : گرگ ، قوچي و ...."
5 - 2 - نامهائيکه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد .
مانند " لات ، خونريز ، چنگيز و ... "
5 - 3 - نامهائيکه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد .
مانند : " وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و .... "
5 - 4 - نامهائيکه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد .
مانند : " صد توماني ، گت آقا ، کنيز ، گدا و ... "

6 - اسامي نامتناسب با جنس .
مانند : " ماشاءاله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اکرم براي افراد ذکور"

7 - حذف کلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص .
مانند : " قلي ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ "

8 - تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص که بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهار کننده پيش آمده .
مانند : " زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و يا ... "

9 - هم نام بودن فرزند با پدر و يا مادر در يک خانواده .

10 - هم نام بودن برادران و يا خواهران در يک خانواده .

11 - تغيير نامها از صورت عربي به شکل فارسي از قبيل رحمن به رحمان ، اسمعيل به اسماعيل ، اسحق به اسحاق و ...

12 - تغيير نام کسانيکه با تأييد مراجع ذيصلاح به دين مبين اسلام مشرف مي شوند .

13 - تغيير نام کسانيکه نام آنها اسامي ايام هفته باشد

14 - تغيير نام کسانيکه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه حکم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است .
پيشوند " عبد " خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد .

هر يک از اشخاص زير با رعايت موارد نامهاي قابل تغيير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند .

1 - اشخاص 18 سال به بالا .

2 - افراد کمتر از 18 سال که داراي حکم رشد باشند .

3- پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال.

4- سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

 
 
 
مدارک مورد نياز:

1 - ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير آن.

2 - تکميل فرم درخواست تغيير نام.
3 - پرداخت هزينه متعلقه طبق تعرفه جاري.

 
نحوه مراجعه:

1 - براي تغيير نام کليه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگي دريافت مدارک ياد شده را در ساعات و ايام اداري دارند.
ضمنا" تنظيم و تسليم درخواست تغيير نام در غير از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در اين گونه موارد پس از پذيرش درخواست و ارسال آن به اداره ذيربط (محل صدور شناسنامه ) و طرح در هيات حل اختلاف (فرم شماره 6) اقدام لازم معمول و نتيجه جهت اطلاع متقاضي به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.

2 - نظر به اينکه درخواست تغيير نام مي بايست در هيات حل اختلاف اداره ذيربط (محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اتخاذ تصميم گردد . فلذا موافقت با تغيير نام مورد درخواست موکول به راي صادره از سوي هيات حل اختلاف خواهد بود .

3 - پس از وصول راي هيات حل اختلاف بشرح ذيل اقدام خواهد شد.
الف : در صورتي که راي صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد پس از رؤيت متقاضي و تقاضاي اجراء نسبت به تعويض شناسنامه با نام جديد اقدام خواهد شد.
ب : چنانچه راي صادره بر عليه ( مخالف ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضي پس از رؤيت آن در صورت تمايل مي تواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( 10 روز از تاريخ ابلاغ ) نسبت به تصميم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نمايد.
 

توصيه هاي ضروري:

حديث نبوي : بر پدر و مادر است که نام نيکو بر فرزند خود بگذارد.
 
 
برابر ماده 997 قانون مدني :
هر کس بايد داراي نام خانوادگي باشد.
بموجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغيير نام خانوادگي اشخاص منحصرا" با تصويب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود .
برابر ماده 41 قانون ثبت احوال :
- نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر مي باشد .

- دارنده حق تقدم نام خانوادگي کسي است که براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگي خاصي بنام او ثبت و مختص او شناخته شده باشد .

- حق تقدم نام خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانوني او منتقل مي شود ، دارنده حق تقدم نام خانوادگي يا وارث قانوني اومي‌توانند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به اشخاص ديگر مشروط به آنکه محل صدور شناسنامه آنان يکي باشد بدهند .

 
اشخاص مي توانند در موارد ذيل درخواست تغيير نام خانوادگي نمايند :
1- نام خانوادگي بيش از دو کلمه و يا بيش از يک کلمه و يک حرف يا عدد يا پسوند و يا بطور مطلق يا مضاف نام محل باشد . مانند : دو اصل تهراني ، علي نژاد مطلق ، عدنان تکان تپه تهراني ، آحسيني پور ، طباطبائي ط .

2- نام خانوادگي از واژه هاي مستهجن و ناپسند ترکيب شده باشد . مانند : گدا پور ، پدر سوخته ، لش .

3- نام خانوادگي از واژه هاي خارجي باشد . مانند : علي اف براي ايرانيان غير مهاجر يا آراکليان براي مسلمانان .

4- نام خانوادگي هاي مذموم که مغاير ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد .

5- اسامي محل بطور مطلق و مضاف . : مانند کرجي ، افخمي تبريزي .
تبصره1 : حذف نام محل از نام خانوادگي اشخاص بدون رعايت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگي انجام خواهد شد . مانند حسيني شيرازي به حسيني يا اکبري علي آبادي به اکبري .
تبصره 2 : حذف نام ايلات و عشاير و حِرف و مشاغل از نام خانوادگي اشخاص بدون رعايت مقررات دارنده حق تقدم نيز انجام خواهد شد مانند : کوراوند به رسولي و محمدي نقاش به محمدي

6- واژه هائي که از القاب و اسامي مربوط به عناوين علمي اعم از درجات و مؤسسات علمي مانند دکتر ، دانشگاه و يا مناصب دولتي از لشکري و کشوري بصورت مطلق باشد مانند : سرهنگ ، شهردار .

7- استفاده از نام خانوادگي همسر براي زوجه تا زماني که در قيد زوجيت مي باشد با ارائه اجازه نامه از شوهر بدون رعايت حق تقدم بلامانع است .
در صورت وقوع طلاق با اعتراض زوج سند سجلي و شناسنامه زوجه به نام خانوادگي اوليه برگشت داده مي شود .
پس از فوت همسر تا زمانيکه زوجه شوهر ديگري اختيار نکرده باشد کماکان مي‌تواند از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي اوليه خود برگردد.

8- در صورتيکه نام خانوادگي پدري تغيير يابد ، تغيير نام خانوادگي فرزندان کمتر از 18 سال با درخواست کتبي پدر و تغيير نام خانوادگي فرزندان کبير وي بدون رعايت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود .

9- هرگاه پدري نام خانوادگي خود را تغيير و فوت نمايد هر يک از فرزندان متوفي مي‌توانند برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگي خود را به نام خانوادگي پدر تغيير دهند .

 
 
هر يک از اشخاص زير که داراي نام خانوادگي قابل تغيير باشند مي توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغيير نام خانوادگي اقدام نمايند .
1 - اشخاص 18 سال به بالا .

2 - اشخاص کمتر از 18 سال که داراي حکم رشد باشند .

3 - پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال در صورتيکه نام خانوادگي پدر تغيير کرده باشد.

4 - قيم يا وصي براي اطفال تحت سرپرستي خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

 

مدارک مورد نياز :

1 - تنظيم و تسليم درخواست تغيير نام خانوادگي .

2 - ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير از کليه صفحات .

3- ارائه اجازه نامه تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي از پدر يا جد پدري براي فرزندان کبير که بخواهند از نام خانوادگي هر يک از آنها استفاده نمايند .

4- ارائه اجازه نامه تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي از دارنده حق تقدم نام خانوادگي مورد درخواست .
تبصره : " تنظيم اجازه نامه هاي مذکور در ادارات ثبت احوال نيز ميسّر است . "

5- بانواني که مي خواهند از نام خانوادگي همسر خود استفاده نمايند مدارک ذيل را مي‌بايست ارائه نمايند :
- تنظيم و تسليم درخواست تغيير نام خانوادگي .
- اصل و تصوير شناسنامه متقاضي .
- اجازه نامه شوهر .
- اصل و تصوير کليه صفحات شناسنامه شوهر و قباله نکاحيه .

 
نحوه مراجعه:

1 - براي تغيير نام خانوادگي کليه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگي دريافت مدارک ياد شده را در ساعات و ايام اداري دارند . تنظيم و تسليم درخواست تغيير نام خانوادگي در غير از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در اين گونه موارد پس از پذيرش درخواست و ارسال آن به اداره ذيربط (محل صدور شناسنامه ) اقدام لازم معمول و نتيجه جهت اطلاع متقاضي به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد .

2 - نظر به اينکه درخواست تغيير نام خانوادگي مي بايست به تصويب سازمان ثبت احوال برسد لذا تغيير نام خانوادگي موکول به تصويب سازمان خواهد بود .

3 - پس از موافقت با تغيير نام خانوادگي بشرح ذيل اقدام خواهد شد .

4 - ابلاغ موافقت با تغيير نام خانوادگي به متقاضي توسط اداره ثبت احوال محل مراجعه .

5 - درخواست کتبي اجراي تغيير نام خانوادگي در اسناد سجلي توسط متقاضي و اقدام به تعويض شناسنامه .

6 – پرداخت هزينه متعلقه طبق تعرفه جاري.

 
توصيه هاي ضروري:

برگشت به نام خانوادگي اوليه امکان پذير نيست در هنگام انتخاب نام خانوادگي جديد دقت لازم را مبذول نماييد .

دسترسی سریع

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان بوئین زهرا چیست؟

بازدید کنندگان

  • تعداد بازدیدکنندگان: 9084
  • IPشما: 54.146.195.24